Hyfforddiant Iechyd a Lles Elevate

Cefnogaeth les i'ch ysgol

Mae Elevate yn darparu hyfforddiant iechyd a lles a hyfforddiant i hyfforddwyr sydd wedi'i wreiddio mewn dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
Toggle Menu

 

Croeso i Elevate

Dewch yn hyfforddwr-fentor lles er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yn eich cymuned a'ch ysgol.

Rydym yn elusen leol sydd wedi gweithio yn y sector addysg ers dros 10 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi cefnogi llawer o bobl ifanc mewn ysgolion ac yn ein cymunedau gyda hyfforddiant/mentora un i un, yn ogystal ag hyfforddi pobl ifanc ac oedolion i ddarparu hyfforddiant a mentora lles un i un.

Rydym yn cydnabod fod pwysau mawr ar gefnogaeth les mewn ysgolion. Mae athrawon/staff yn gwneud gwaith da, a hynnny heb lawer o adnoddau, ond mae'r cynnydd mewn atgyfeiriadau am gymorth lles wedi arwain at broblem mewn cyflenwad a galw. Gallwn eich cefnogi i liniaru’r broblem hon.

Toggle Menu

Buddion i'r Hyfforddwr Lles/Sawl sy’n cael ei Hyfforddi

Adnabod amcanion lles a phwrpas bywyd
Egluro gwerthoedd
Dysgu sut i ddelio â chredoau sy’n cyfyngu
Cymryd camau cadarnhaol tuag at well dyfodol
Mae’n werthfawr gweld yr effaith gadarnhaol ar fywyd go iawn eich hun ac eraill
Gwella rheoli straen
Cefnogi dyheadau gyrfaol ac academaidd
Gwella perfformiad yn y gweithle

Dim ond rhaid o’n canlyniadau

Dyma mae ambell un yn ei ddweud amdanynt eu hunain yn dilyn cymryd rhan yn un o’n prosiectau. Yn aml, fe atgyfnerthiry canlyniadau hyn gan staff addysgol, sydd yn yr un modd yn nodi gwahaniaeth sylweddol yn agwedd ac ymdrech cyfranogwyr y rhaglen.

Gwelwyd ymgysylltiad gwell

Gwell hunan-gysyniad

Mewy o wytnwch mewn addysg

Fe gawsant fod hyfforddi yn gymorth iddynt wneud newidiadau cadarnhaol

669

Rhoddwyd cefnogaeth i ddisgyblion

193

Hyfforddwyd hyfforddwyr a Mentoriaid Gwirfoddol

21

Bu cyd-weithio gydag ysgolion

Cysylltwch

The Business Centre, Cardiff House, Cardiff Rd, Barry, Vale of Glamorgan, CF63 2AW
(+44) 1446 400794 | info@elevate.community